Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Disclaimer (afwijzing van aansprakelijkheid)

Lees de hierna volgende bepalingen zorgvuldig. Het bezoeken van deze website impliceert uw bevestiging van het feit dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

Aansprakelijkheid

De « Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) » en de instanties die dit systeem van informatie voorzien:

- geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld;

- wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de bladzijden van de KMKG, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik, of voortvloeiend uit het feit dat een persoon - bijv. bij het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling - vertrouwd zou hebben op informatie opgenomen in deze bladzijden;

- wijzen elke, uitdrukkelijke of impliciete, garantie of aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van het systeem;

- zijn geenszins aansprakelijk voor:

~ het aanbieden van verbindingen ("links") met andere websites;
~ de inhoud van andere websites - ongeacht het om een website gaat waaruit u in verbinding werd gebracht met deze van de KMKG of om een website waarmee u zich heeft verbonden vanuit de website van de KMKG;
~ de gevolgen van handelingen gebaseerd op de inhoud van andere websites.

Verspreiding informatie

De gegevens op deze site hebben een louter informatief karakter en het is geenszins de bedoeling om ze te verspreiden in enige jurisdictie waar zulks verboden of gelimiteerd zou zijn. Gebruikers dienen zich van het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en overeenkomstig te handelen.

Klachten

De gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten tegen de Belgische Staat worden ingediend of tegen om het even welke andere instantie die het systeem van informatie heeft voorzien.

Risico's

Bovendien stemt de gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt ermee in alle risico's die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen (en af te zien van elke klacht tegen de Belgische Staat of tegen om het even welke instantie die het systeem van informatie voorziet), met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

Commerciële aspecten

De KMKG beoogt in geen enkele jurisdictie, rechtstreeks of onrechtstreeks, publiciteit te maken of een contractuele relatie aan te knopen middels het medium van de bladzijden van de KMKG.

Geschillenregeling

Elk geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse gerechten.

Eventuele tegenstrijdigheden

Elke bladzijde van deze website is onderworpen aan de voorgaande bepalingen. Deze bepalingen vormen een aanvulling op de bepalingen die de toegang tot en/of het gebruik van de website van de KMKG beheersen en die eveneens toepasselijk zijn op de toegang tot en/of het gebruik van deze website van de KMKG. In geval er een tegenstrijdigheid zou bestaan tussen de voorgaande bepalingen en deze opgenomen op de website van de KMKG dan zullen de op deze site vermelde bepalingen primeren met betrekking tot de kwesties die hier geregeld worden.